چارت درسی 


کامپیوتر 

کامپیوتر ورودی 99 به بعد

الکتروتکنیک

الکتروتکنیک ورودی 99 به بعد

حسابداری

حسابداری ورودی 99 به بعد

مکانیک خودرو

مکانیک خودرو ورودی 99 به بعد

تربیت بدنی

تربیت بدنی ورودی 99 به بعد

ساختمان ورودی های قبل از 95

ساختمان ورودی های 95 و بعد

معماری

معماری ورودی 99 به بعد

صنایع شیمیایی

صنایع شیمیایی ورودی 99 به بعد

دامپزشکی

آموزش ابتدایی

کاردان فنی عمران

عمران ورودی 99 به بعد

طراحی و دوخت

طراحی و دوخت ورودی 99 به بعد

گرافیک

گرافیک ورودی 99 به بعد

ادبیات نمایشی